top of page

Právo na odstoupení od smlouvy

 

Spotřebitelé mají čtrnáctidenní odstoupení od smlouvy.

 

právo na odstoupení od smlouvy

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

 

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat (Marcus Funke, Julian-Marchlewski-Ring 53, 16303 Schwedt/Oder, Německo, schwedt@f-performance.eu, telefon: 01629639624) jasné prohlášení (např. zasláno poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odvolání

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější standardní doručení námi nabízené mít), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

 

byli:

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Služby:

Pokud jste požádali, aby služby začaly během lhůty pro zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku ve vztahu k podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na zrušení s ohledem na této smlouvě odpovídá celkový rozsah služeb předpokládaných ve smlouvě.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

 

– Marcus Funke, Julian-Marchlewski-Ring 53, 16303 Schwedt/Oder, Německo, schwedt@f-performance.eu

 

– Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujících

Zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

 

– Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

 

– jméno spotřebitele (spotřebitelů)

 

– adresa spotřebitele (spotřebitelů)

 

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení učiněno na papíře)

 

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

 

Zásady zrušení [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] vytvořené s právním textem Trusted Shops ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

bottom of page