top of page

Podmínky služby

1. ROZSAH PŮSOBNOSTI
Následující obchodní podmínky platí pro všechny objednávky spotřebitelů a podnikatelů prostřednictvím našeho internetového obchodu.Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.Pro podnikatele platí: Použije-li podnikatel protichůdné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky, je tímto rozporována jejich platnost; stávají se součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsme s tím výslovně souhlasili.

2. SMLUVNÍ STRANY, UZAVŘENÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI OPRAVKupní smlouva je uzavřena s F-Performance.Umístěním produktů do internetového obchodu dáváme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na tyto položky. Naše produkty můžete nejprve nezávazně vložit do nákupního košíku a své údaje opravit kdykoli před odesláním závazné objednávky pomocí opravných pomůcek poskytnutých a vysvětlených v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijmete nabídku na zboží obsažené v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte další potvrzení na e-mail.

3. JAZYK SMLUVY, ULOŽENÍ TEXTU SMLUVYJazykem dostupným pro uzavření smlouvy je němčina.Text smlouvy uchováváme na našich systémech, které vám nejsou přístupné.

4. DODACÍ PODMÍNKYK uvedeným cenám produktů mohou být účtovány náklady na dopravu. Podrobnější ustanovení o případných nákladech na dopravu, které mohou vzniknout, naleznete v nabídkách.V zásadě máte možnost vyzvednout si zboží na adrese Marcus Funke, Julian-Marchlweski-Ring 53, 16303 Schwedt/Oder, Německo v následující pracovní době: po předchozí domluvě

5. PLATBAV našem obchodě jsou obecně dostupné následující způsoby platby:Platba předem

Pokud zvolíte způsob platby předem, sdělíme vám naše bankovní spojení v samostatném e-mailu a zboží doručíme po přijetí platby.Kreditní karta, debetní karta

V procesu objednávky zadáte údaje o své kreditní nebo debetní kartě. Vaše karta bude stržena ihned po zadání objednávky.PayPal

Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko ("PayPal"), musíte být zaregistrováni u PayPal a identifikujte se svými přístupovými údaji a potvrďte platební příkaz. Platební transakce je provedena službou PayPal ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.Ihned od Klarny

Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro online bankovnictví, patřičně se identifikovat a potvrdit platební příkaz. Z vašeho účtu bude stržena částka ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.Hotově při vyzvednutí

Fakturovanou částku zaplatíte v hotovosti při vyzvednutí.

6. PRÁVO NA ODSTOUPENÍMáte nárok na zákonné právo na zrušení, jak je popsáno v podmínkách zrušení.

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍZboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

Pro podnikatele platí také: Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží do úplného vyřízení všech reklamací z již probíhajícího obchodního vztahu. Vyhrazené zboží můžete dále prodávat v rámci běžného obchodního styku; Veškeré pohledávky vyplývající z tohoto dalšího prodeje nám předem postoupíte - bez ohledu na to, zda je rezervované zboží kombinováno nebo smícháno s novým zbožím - ve výši fakturované částky a my toto postoupení akceptujeme. Zůstáváte oprávněni vymáhat pohledávky, ale můžeme také vymáhat pohledávky sami, pokud nesplníte své platební povinnosti. Na vaši žádost uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota cenných papírů přesáhne hodnotu nesplacených pohledávek o více než 10 %.

8. ZÁRUKA A ZÁRUKY

8.1 ODPOVĚDNOST ZA VADY
Není-li výslovně dohodnuto jinak, platí zákonné právo z odpovědnosti za vady.Následující omezení a zkrácení lhůt se nevztahují na nároky na základě škod způsobených námi, našimi zákonnými zástupci nebo zástupci* v případě zranění života, končetiny nebo zdraví

* v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti a podvodného úmyslu

* v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spoléhat (hlavní povinnosti)

* v rámci příslibu záruky, je-li dohodnuto, popř

* pokud je otevřena oblast aplikace zákona o odpovědnosti za výrobek.Omezení pro podnikatele

Pro podnikatele platí jako ujednání o kvalitě zboží pouze naše vlastní informace a popisy produktů výrobce, které byly součástí smlouvy; Neneseme žádnou odpovědnost za veřejná prohlášení výrobce nebo jiná reklamní prohlášení. Pro podnikatele je promlčecí lhůta pro nároky z vad nově vyrobených věcí jeden rok od přechodu nebezpečí. Prodej použitého zboží probíhá s vyloučením jakékoliv záruky.Zákonné promlčecí lhůty pro regresní právo podle § 445a BGB zůstávají nedotčeny.předpisy pro obchodníky

Povinnost prověřit a upozornit na závady upravená v § 377 německého obchodního zákoníku (HGB) se vztahuje na obchodníky. Pokud vynecháte tam upravené oznámení, zboží se považuje za schválené, pokud nejde o vadu, která nebyla při kontrole rozpoznatelná. To neplatí, pokud jsme závadu podvodně zatajili.Upozornění pro spotřebitele

Dovolujeme si Vás informovat, že při prodeji použitého zboží spotřebitelům můžeme zkrátit promlčecí lhůtu pro záruční práva na jeden rok od dodání zboží, pokud Vás o tom budeme informovat a bude to výslovně a samostatně dohodnuto.

8.2 ZÁRUKY A SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮMInformace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky naleznete u produktu a na speciálních informačních stránkách v internetovém obchodě.

9. ODPOVĚDNOSTVždy plně ručíme za nároky na základě škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zástupci* při zranění života, končetiny nebo zdraví,

* při úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností,

* v případě příslibu záruky, je-li sjednána, popř

* pokud je otevřena oblast aplikace zákona o odpovědnosti za výrobek.V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spoléhat (hlavní povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti z naší strany, naši zákonní zástupci nebo zástupci, odpovědnost je omezena na částku předvídatelnou v době uzavření smlouvy Škoda omezená, s jejímž vznikem je obvykle nutné počítat.

Ve zbytku jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

10. KODEX CHOVÁNÍPodřídili jsme se následujícím kodexům chování:* Důvěryhodné obchody (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf [https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf])

11. ŘEŠENÍ SPORŮEvropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Jsme ochotni se zúčastnit mimosoudního rozhodčího řízení před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědný je federální univerzální arbitrážní výbor v Center for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de [https://www.verbraucher-schlichter.de].

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍPokud jste podnikatel, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o prodeji.

Smluvní podmínky [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] vytvořené právním textem Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com ].

bottom of page